ساعت شروع انتخاب واحد 8/30 تا 23/30

برای انتخاب واحد شهریه ثابت و قسمتی از شهریه متغییر باید واریز شود (میتوانید برای شهریه وام از صندوق رفاه دریافت کنید یا با چک تقسیط کنید)

برای نمایش لیست دروس ارائه شده در صفحه مزبور دکمه جستجوی دروس را کلیک کنید